A- A A+

 518 944 058    biuro@goksirpruszcz.com logo

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Sportowego w Serocku oraz Pruszczu.

 1. Właścicielem obiektu jest Gmina Pruszcz.
 2. Zarządcą Stadionu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu ul. Sportowa 10 A.
 3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 4. Ze Stadionu mogą korzystać po uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu i zapoznaniu się z regulaminem:

- mieszkańcy Gminy Pruszcz,

- kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,

- szkoły i przedszkola z terenu Gminy Pruszcz,

- zorganizowane grupy sportowe,

- instytucje i przedsiębiorstwa.

 1. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z obiektu, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Podmioty wymienione w pkt. 4 mogą prowadzić zajęcia na Stadionie pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 3. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez Zarządcę.
 5. Za rzeczy pozostawione w szatni, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub dewastację obiektu (sprzęt sportowy, wyposażenie szatni, trybuny dla kibiców i inne wykorzystanie pomieszczeń). Jednocześnie są zobowiązani do zgłoszenia wyrządzonych szkód pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:

- broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących posłużyć jako broń,

- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji pożarowo niebezpiecznych,

- szklanych pojemników na płyny w tym produkty spożywcze,

- napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

- materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,

- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

- trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

- wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników,

- wskaźników laserowych,

- materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych, za pisemną zgodą Organizatora.

 1. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu-stadionu, osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych oraz innych podobnie działających środków.
 2. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem ze stadionu.
 4. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacja Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu.
 5. Na Stadionie, za zgodą dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu - podmioty, o których mowa w pkt. 5. mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 6. Rozgrywki sportowe, mecze, zajęcia programowe placówek oświatowych oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, turystyczne, kulturalne i oświatowe odbywają się wg. wcześniej uzgodnionego z Zarządcą Stadionu harmonogramu.
 7. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania z obiektu.
 8. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody.
 9. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad dostępności stadionu, o czym informować będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym również przez media internetowe.
 10. Regulamin obiektu sportowego - stadionu w Serocku i Pruszczu - wchodzi w życie z dniem 24.04.2019 roku.

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU

Deklaracja dostępności.

Nie znalazłeś interesującej Cię treści na nowej stronie?
Sprawdź na wcześniejszej wersji - STARA STRONA